u4_4

Работен план и споразумение за обучение

При подготовката за мобилността трябва да се изготви работен план, включващ работното време и различните възможни дейности. След това условията на мобилността се посочват в Споразумението за обучение между изпращащата и приемащата организации и бенефициента.
Благодарение на ECVET, Европейската кредитна система за професионално образование и обучение, по-лесно се получава валидиране и признаване на работните умения и знания, придобити в рамките на различни системи и държави – така че те могат да се разглеждат като част от придобитата професионална квалификация.
Нека разгледаме ECVET по-подробно:

Нека погледнем отделните стъпки на един проект за мобилност според ECVET

Допълнителна информация

 • В Меморандума за разбирателство изпращащата и приемащата организации се съгласяват да реализират заедно проект на базата на ECVET.
 • Резултатите от обучението посочват очакваните знания, разбирания и умения на обучаемия след края на обучението или стажа. Те се дефинират като знания, умения и компетенции. Следва да бъдат определени заедно от участника, изпращащата и приемащата организации.
 • Споразумението за обучение е договор, подписан от всички страни в мобилността, включително обучаемия, в което се потвърждават продължителността на и очакваните резултати от обучението, както и механизми за оценяване, валидиране и признаване.
 • Учебните дейности следва да са съгласно споразумението за обучение.
 • Приемащата организация извършва оценяване на базата на критериите, посочени в споразумението за обучение.
 • Резултатите от оценяването, предоставени от домакина, се преглеждат от изпращащата организация с цел валидиране и признаване.
 • С цел подобряване управлението на проекти за мобилност, целият процес – от подготовката до признаването, следва да бъде оценен от обучаемия.
 • Как да дефинирате резултатите от обучението?

  Дефинирането на резултатите от обучението е предизвикателна задача. За да ви помогне, проектът EUKCEM е създал видео наръчник, както и база данни ECVET. Там ще откриете учебни раздели и резултати за голям брой професии, базирани на опита на различни успешни проекти за мобилност.

  Резултатите от обучението трябва да описват какво се очаква да постигнат обучаемите по време на престоя си в чужбина. Това описание е разделено в категориите знания, умения и компетенции.
  Нека заедно опишем един учебен раздел: Помислете за различните аспекти и попълнете информация, подходяща за планирания от вас проект. Ако се нуждаете от помощ, ние сме ви подготвили един пример.  Какъв е вашият опит с ECVET в областта на мобилности? Може ли да споделите добри практики или проблеми, които участниците и преподавателите в този MOOC курс да ви помогнат да разрешите? Ако имате резултати от обучение, които бихте искали да споделите, може да го направите в базата данни EUKCEM ECVET на: http://eu-mobility.eu/ecvet-database/?

  Онлайн обучение 03.12. – 11.12.2020

  Вашият коментар